JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2022. GODINU

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica grada Zaboka donijela je 21.01.2022. godine na sjednici Izvršnog odbora Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 2022. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =1.488.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

PDF PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA RADA SPORTSKIH UDRUGA-ČLANICA SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA

PDF ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

PDF TEKST JAVNOG POZIVA

PDF GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA

PDFUPUTE ZA PRIJAVITELJE

MicrosoftWord OBRAZAC OPISA PROGRAMA ZA I-III KATEGORIJU

MicrosoftWord OBRAZAC OPISA PROGRAMA ZA IV KATEGORIJU

excel OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA

MicrosoftWord IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

PDF OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU

MicrosoftWord OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

excel OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 21. veljače 2022. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@sz-zabok.hr.


PDFOBJAVA ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA temeljem provedenog postupka Javnog poziva udrugama za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu

Share